அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

  • A:அரைத்தல் என்பது பல கடினமான சிராய்ப்பு வெட்டு விளிம்புகளைப் பயன்படுத்தி அதிக வேகத்தில் ஒரு அரைக்கும் சக்கரத்தை (வீட்ஸ்டோன்) சுழற்றுவதன் மூலம் மிகச் சிறந்த வெட்டுகளைச் செய்யும் ஒரு செயலாக்க முறையாகும்.

 1